1. Szerződő felek
  A MaluTherm Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Szolgáltató (Malustyik Gábor egyéni vállalkozó), továbbiakban: Szolgáltató, és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó, a hatályos jogszabályok szerint nagykorú, cselekvőképes természetes személy, vagy jogi személy, továbbiakban: Ügyfél.
 2. A szolgáltatás
  Szolgáltató az Ügyfél által valamely módon leadott megrendelés alapján kiszáll a megrendelésben meghatározott címre, és ott szolgáltatási tevékenységet végez. A kiszállás ténye a szolgáltatási tevékenység megkezdésének minősül, ezért díjköteles. A szolgáltatás tárgya a Szolgáltató által meghatározott gyártmányú gázkazán(ok) szervizelése (új gázkazán üzembe helyezése, illetve korábban üzembe állított gázkazán karbantartása, javítása).
 3. Az Eseti Szerződés
  Ügyfél és Szolgáltató között adott szolgáltatás megrendelésekor, ha a megrendelést Szolgáltató visszaigazolja, Eseti Szerződés keletkezik. Az Eseti Szerződés keletkezésének jogalapja a szóban (telefonhívás), írásban (SMS, e-mail), Ügyfél által leadott megrendelés, mint ráutaló magatartással megvalósított szerződéskötési szándék.
  Az Eseti Szerződés tárgya a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikének egyszeri igénybe vétele. Az Eseti Szerződés megkötéséről írásos dokumentum nem keletkezik. Az Eseti Szerződés teljesítését az igénybe vett szolgáltatás elvégzéséről szóló, Szolgáltató által kiállított, és az Ügyfél részére e-mail csatolmányként megküldött digitális munkalap támasztja alá, amelyet az Ügyfél digitális aláírásával hitelesíthet. Tekintettel a COVID-19 vírusjárvány által előidézett szociális távolságtartási elvárásokra és viselkedési gyakorlatokra, a digitális aláírást Ügyfél elvégezheti saját okoseszközén is (tablet, telefon). Amennyiben Ügyfél elmulasztja aláírásával hitelesíteni a munkalapot, úgy a munkalap alapján kiállított számla kiegyenlítésének ténye az Eseti Szerződés teljesítésigazolásaként szolgál. Az igénybe vett szolgáltatás elvégzéséről Szolgáltató által kiállított számla kiegyenlítésével az Eseti Szerződés teljesítettnek minősül.
 4. Az Eseti Szerződés módosítása
  Ügyfél és Szolgáltató egyaránt módosíthatja az Eseti Szerződés egyes részleteit. A megrendelt szolgáltatás elvégzésének időpontja Ügyfél és Szolgáltató kezdeményezésére egyaránt áthelyezhető. Szolgáltató fenntartja a jogot az Ügyfél időpontjának egyoldalú áthelyezésére, vagy az áthelyezés kezdeményezésére, amennyiben a már korábban, más Ügyféllel megkötött Eseti, illetve Vállalkozási Szerződéseiben foglalt kötelezettségei, vállalásai ezt elkerülhetetlenné teszik.
 5. Az Eseti Szerződés felbontása
  Az Eseti Szerződést Ügyfél és Szolgáltató egyaránt felbonthatja, de kizárólag a felbontási szándék előzetes és egyértelmű szóbeli vagy írásbeli közlésével. Amennyiben a helyszíni kiszállást megelőzően Ügyfél nem kezdeményezi az Eseti Szerződés felbontását, a szolgáltatás elvégzésére viszont nem tart igényt, a „Szolgáltatások, díjak” pontban leírtak szerint minimálisan a kiszállási díj megfizetésére kötelezhető.